Wróć

Plati Polska na ostrym zakręcie

Rok 2019 Plati Polska zakończyła dużymi stratami, a cały koncern trafił w ręce firmy specjalizującej się w restrukturyzacjach.
Opublikowano: 2020-09-18

Wyniki finansowe 2019

© Plati

Rok 2019 Plati Polska zakończyła przychodami na poziomie 69 731 tys PLN, co stanowi spadek o 5 689 tys PLN (-8%). Mimo znacznej obniżki kosztów rodzajowych, negatywnie odbiło się to uzyskanym wyniku ze sprzedaży, który obniżył się z 2 264 tys PLN w roku 2018 do 1 365 tys PLN w roku 2019. 

Co więcej, na dalszych poziomach rachunku wyników było już znacznie gorzej. Spółka dokonała ogromnych odpisów aktualizujących wartość aktywów – spisano w straty zapasy o wartości 5.1 mln PLN. Dodatkowo, w wydatkach ujęto 1.2 mln PLN extra kosztów konsultacji zewnętrznych (o tym dalej w artykule). W efekcie, spółka zakończyła rok 2019 stratą operacyjną na poziomie - 6 955 tys PLN (wobec zysku 1 818 tys PLN w roku 2018) oraz stratą netto w wysokości - 7 204 tys PLN (339 tys PLN w roku 2018). 

Podobnie, dotkliwe straty firma odnotowała już w roku 2017, wówczas było to -3.1 mln zł. Zdarzenia te sprowadziły kapitały własne spółki do niebezpiecznie niskiego poziomu 646 tys PLN, czyli zaledwie 2.5% sumy bilansowej. Co więcej, zobowiązania krótkoterminowe wynoszą aż 24 065 tys PLN i znacznie przewyższają majątek obrotowy Plati, wynoszący zaledwie 13 806 tys PLN. Spółka praktycznie utraciła płynność finansową. 

Głęboka restrukturyzacja

W czerwcu 2019 cały koncern - Plati Eletroforniture SpA, w tym też Plati Polska Sp. z o.o. – został przejęty przez Mutares SE & Co. KGaA, podmiot specjalizujący się w zarządzaniu spółkami w kryzysie. W Plati Polska wdrożony został restrykcyjny plan restrukturyzacji, który obejmuje między innymi na: 

• znacznej redukcji bezpośrednich kosztów pracy, zwłaszcza w wyniku zaangażowania zewnętrznych dostawców usług, którzy z punktu widzenia kosztów są konkurencyjni w stosunku do własnej siły roboczej; 

• obniżeniu stawki godzinowej dzięki zastosowaniu praktyk lean management; 

• optymalizacji zrównoważonych poziomów zapasów (w niektórych przypadkach Plati Polska uwolniła już gotówkę, sprzedając nawet surowce klientom i pracując w oparciu o majątek własny klientów), 

• wykorzystaniu przestarzałych zapasów w produkcji lub potencjalnie odsprzedanie ich dostawcom; 

• planie grupy Plati mającego na celu poprawę rentowności (ograniczenie hierarchii, ograniczenie relacji wewnątrzgrupowych itp.).

Dzięki przejęciu przez Mutares, spółka poradziła sobie z kłopotami finansowymi opisanymi w poprzednim punkcie: wgryzając się w sprawozdania finansowe za rok 2019 można zauważyć, iż nowy udziałowiec udzielił spółce ogromnej pożyczki. Plati Polska zaciągnęła w roku 2019 aż 8 430 tys PLN nowych kredytów i pożyczek. 

Klienci 

Plati Polska położona jest dosłownie za płotem polskiego oddziału Jabil, ale firma ta nie jest już wymieniana wśród największych jej klientów (choć kontynuowana jest współpraca zarówno z polskim, jak i z węgierskim zakładem Jabil). 

© tek.info.pl

Do grona klientów Plati Polska należą też Bang&Olufsen, Psi Kontrol, Te Connectivity, Sit Mexico, Deltaplast oraz Harman.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 301,53 osoby, a na koniec roku spółka zatrudniała 296 osób.