Wróć

Posnet Polska SA: poziom obrotów i zysków zachowany

Pomimo pandemii i zamieszania prawnego na rynku urządzeń fiskalnych, Posnet Polaska, jedna z największych polskich firm OEM zdołała nieznacznie zwiększyć obroty i zachować zyski.
Opublikowano: 2021-07-20

Ciekawym faktem, dotyczącym Posnet Polska jest fakt posiadania kontrolnych pakietów udziałów w dwóch innych, ważnych dla naszego rynku firmach: Krypton Polska Sp. z o.o. (99.6% udziałów) oraz  Lubelska Fabryka Wag FAWAG S.A. (100.0% udziałów).

Posnet Polska SA to jedna z największych polskich firm OEM, która dzięki przychodom na poziomie 190.6 mln PLN zajęła 11 miejsce na naszej liście Top 100 polskich OEM. Na dzień 31 grudnia 2020 spółka zatrudniała 240 osób i prowadziła działalność w sześciu lokalizacjach a specjalnością firmy są systemy fiskalne.

W sprawozdaniu zarządu za rok 2020 czytamy o najważniejszych czynnikach, wpływających na kondycję firmy w roku 2020. Oczywiście, najistotniejszy wpływ wywarła trwająca pandemia, szczególnie odczuwalna na przełomie I oraz II kwartału 2020, wpływająca na wyniki spółki i nieregularne dostawy, w szczególności materiałów importowanych. Jednak ze względu na specyfikę działalności, równie ważne było niestałe otoczenie prawne: ‘Znaczący wpływ na produkcję, dostawy podzespołów, gospodarkę magazynową oraz przychody spółki miały również zmiany w prawie dotyczące obowiązku posiadania urządzeń fiskalnych online. Ministerstwo Finansów rozporządzeniem z 10 czerwca 2020 roku przedłużyło termin prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i dokonało przesunięcia terminów instalacji kas fiskalnych online. W myśl rozporządzenia na dzień 1 stycznia 2021 roku przesunięty został termin instalacji kasy fiskalnej online dla podmiotów świadczących usługi związane z wyżywieniem, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla [itp.]. Przesunięto również obowiązek posiadania kas online na 1 lipca 2021 roku dla usług: fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz usług prawniczych. Przesunięcie pierwotnie obowiązujących terminów spowodowało przesunięcie zwiększonego popytu na urządzenia fiskalne o 6 miesięcy, co przełożyło się bezpośrednio na przychody Spółki w roku 2020, zaplanowany łańcuch dostaw, konieczność renegocjacji umów z dostawcami i wielkość zapasów magazynowych’.

Mimo turbulencji w otoczeniu prawnym oraz pandemii, Posnet Polska zdołał nieznacznie zwiększyć skalę przychodów, które wzrosły z poziomu 190.6 mln PLN w roku 2019 do 193.6 mln PLN w roku 2020. Jak wynika z not do sprawozdania finansowego, blisko 100% sprzedaży spółki realizowane jest na rynku krajowym.

Podobne były również wyniki finansowe prowadzonej działalności. Zysk operacyjny wzrósł z poziomu 55.5 mln PLN do 57.9 mln PLN, natomiast zysk netto z 44.8 mln PLN do 48.9 mln PLN. Tym samym spółka zachowała bardzo wysoki poziom zysków i rentowności, na który wspięła się w bardzo dobrym dla niej roku 2019.

Spółka kontynuowała w roku 2020 roku prace badawczo - rozwojowe mające na celu przystosowanie produkowanych urządzeń fiskalnych do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące online. […] W roku 2021 i latach następnych planowane jest utrzymanie pozycji lidera na rynku kas i drukarek fiskalnych w Polsce, zwiększając jednocześnie swój udział w rynku w rynku urządzeń online, wprowadzanie na rynek nowych urządzeń fiskalnych online, rozszerzenie oferty handlowej o nowe wyroby niefiskalne (systemy automatycznej identyfikacji, systemy ważące, terminale płatnicze itp) […]’ czytamy o planach na rok 2021. 

https://www.heilind.de/pl/producenciiuslugi/uslugi/?utm_source=CEEBanner
https://www.heilind.de/pl/producenciiuslugi/uslugi/?utm_source=CEEBanner