Wróć

Bogart w restrukturyzacji

Znany od wielu lat dostawca usług EMS, Bogart z Dobrego Miasta, znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Opublikowano: 2020-08-18

Siedziba Bogart w Dobrym Mieście

© Bogart

W Bogart źle zaczęło dziać się jeszcze w połowie roku 2019. 1 lipca 2019 Sąd Rejonowy w Olsztynie zabezpieczył majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Radosława Matysa. Niedługo później, Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe firmy, wyznaczając jednocześnie sędziego komisarza oraz nowego nadzorcę sądowego, Jana Wasilewskiego. W marcu 2020 sędzia komisarz podał do publicznej wiadomości, że sporządził spis wierzytelności Bogart Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Zajrzeliśmy też do ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych Bogart, sporządzonych na koniec roku 2018. W stosunku do roku 2017, znacznie obniżyły się przychody spółki, z poziomu 5 182 tys zł do 3 489 tys zł, podczas gdy koszty działalności podstawowej pozostały na bardzo zbliżonym poziomie: 3 808 tys zł w roku 2017 wobec 3 488 tys zł w roku 2018. Zaowocowało to szybkim spadkiem zysku na sprzedaży, z 1 374 tys zł w roku 2017 do symbolicznego 1 tys zł w roku 2018. Jednak po odliczeniu kosztów finansowych (głównie odsetek), wynik brutto za rok 2018 był już negatywny: - 221 tys zł wobec 1 196 tys zł rok wcześniej.

Jednak jak wskazuje analiza bilansu, rok 2018 nie był jedynym słabym okresem w historii Bogart i to nie on zadecydował o kłopotach firmy. W pozycji kapitałów własnych na koniec roku 2017 widnieje nierozliczony wynik z lat ubiegłych w wysokości aż - 6 476 tys zł: kwota już niebagatelna (na koniec roku 2018 było to - 5 280 tys zł). W efekcie kapitały własne były ujemne w obu okresach a zobowiązania grubo przekraczały wartość aktywów. Na koniec roku 2018 zobowiązania wyniosły 10 291 tys zł, a aktywa 6 341 tys zł, tak więc długi przekraczały wartość majątku o 3 950 tys zł. Sytuację pogarszał fakt, iż gros zobowiązań to zobowiązania krótkoterminowe (7 839 tys zł), a spółka miała tylko 2 949 tys zł płynnych aktywów, w tym zaledwie 11 tys zł w formie gotówki. Można stwierdzić, iż na koniec roku 2018 Bogart kompletnie pozbawiony był płynności finansowej

https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/