Wróć

Elektrometal rozgląda się poza górnictwo

Cieszyński Elektrometal SA jest jedną z największych polskich firm OEM oraz wiodącym akcjonariuszem innej, znaczącej dla naszego rynku firmy, Elektrometal Energetyka SA z Warszawy. Rok 2020 i nadchodzące lata przynoszą firmie nowe, trudne wyzwania.
Opublikowano: 2021-06-07

Elektrometal SA posiada udziały w kilku podmiotach, niepowiązanych bezpośrednio z produkcją czy projektowaniem elektroniki, jednak jest też wiodącym udziałowcem innej, ważnej dla naszego rynku firmy, Elektrometal Energetyka SA z Warszawy, posiadając 40.41% akcji. Artykuł o tej firmie znajdziecie pod tym linkiem.

Cieszyński Elektrometal SA dostarcza produkty i usługi głównie dla branży górniczej i gazowniczej, jak również wdraża dostawy dla branży energetycznej. Jak pisze sama spółka w swoim sprawozdaniu zarządu za rok 2020: ‘Poza górnictwem, branże te charakteryzują się stabilnym rozwojem’. Podstawową cechą produktów firmy jest fakt, że od ich jakości bezpośrednio zależy życie i zdrowie pracowników odbiorców i dlatego też wyroby muszą być certyfikowane przez notyfikowane jednostki certyfikacyjne, które weryfikują spełnianie przez te wyroby dedykowanych norm. Firma jest obecna, oprócz rynku krajowego, między innymi na rynku rosyjskim, serbskim, tureckim, czeskim i ukraińskim.

Przychody firmy zmniejszyły się w roku 2020 o 13.9%, z poziomu 151.6 mln PLN w roku 2019 do 130.6 mln PLN obecnie. Firma w opisowej części sprawozdania nie odnosi się bezpośrednio do słabszych wyników sprzedaży, wskazuje jednak na spory wpływ pandemii na działalność firmy: ‘Wpływ na jednostkę przejawił się poprzez wzrost absencji chorobowej załogi, skrócenie czasu pracy w celu dezynfekcji stanowisk, wdrożenie zdalnej pracy oraz wzrost kosztów działań profilaktycznych związanych z epidemią (np. zakupy sprzętu i środków dezynfekujących, wykonywanie dezynfekcji stanowisk pracy i ciągów komunikacyjnych, itp.). Absencja spowodowana pandemią wynosząca w 2020 roku 1381 dni roboczych, stanowiła ok. 9% ilości dni roboczych w roku. […] Skutki pandemii wystąpiły również w otoczeniu jednostki, zarówno po stronie dostawców jak i klientów. Łańcuchy dostaw w okresie pierwszych kilku miesięcy od wybuchu pandemii zostały niemal całkowicie zerwane, szczególnie z kierunku Chin i Włoch. W kolejnych miesiącach następowała powolna odbudowa tych relacji, choć charakteryzująca się presją na wzrost cen dostaw i kosztów transportu.’

Tabela: Wewnętrzna struktura sprzedaży Elektrometal SA 2019-2020.

© Elektrometal SA

Zarząd wskazuje też na słabość naszego sektora górniczego: ‘Zarząd przewiduje utrzymanie się tendencji wzrostu cen zaopatrzeniowych w przyszłości, co negatywnie wpłynie na rentowność, przy założeniu bardzo ograniczonych możliwości modyfikacji cen wyrobów własnych z powodu kurczenia się rynku na wyroby dla górnictwa oraz bardzo silnej konkurencji na rynku wyrobów dla gazownictwa’. Rzeczywiście, zgodnie z przytoczonym wyżej komentarzem zarządu, wyniki finansowe działalności są słabsze niż przed rokiem. Wynik operacyjny spadł z poziomu 6.8 mln PLN do 4.0 mln PLN, a wynik netto z 6.2 mln PLN do 2.5 mln PLN.

Co ważne, zarząd widzi negatywne tendencje i od razu podejmuje istotne zmiany w swojej strategii. Tak więc z jednej strony Elektrometal SA będzie koncentrować swoją działalność na utrzymaniu wysokiej pozycji na posiadanych rynkach, z drugiej będzie poszukiwał nowych szans na innych rynkach. Zapowiada między innymi poszukiwanie nowych rynków zbytu dla urządzeń Ex i zwrócenie baczniejszej uwagi na sektory chemiczny, energetyczny czy kolejowy. Na stronach spółki odnaleźliśmy między innymi ofertę nowej ładowarki do samochodów elektrycznych.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 327 osób. 

https://www.eae-elektronik.pl/
https://www.eae-elektronik.pl/