Projektowanie

Zrozumienie charakterystyk różnych rodzajów kondensatorów pod kątem ich stosowania

Znajomość charakterystyk poszczególnych typów kondensatorów jest kluczowa dla właściwego dopasowania kondensatora do obwodu w danym zastosowaniu. Wiedza ta musi obejmować właściwości elektryczne, fizyczne i ekonomiczne kondensatorów.

Kondensatory są urządzeniami do magazynowania energii, niezbędnymi zarówno w analogowych jak i cyfrowych układach elektronicznych. Stosuje się je w taktowaniu, do generowania i kształtowania fal, blokowania prądu stałego, sprzęgania sygnałów prądu zmiennego, filtrowania i wygładzania oraz oczywiście do magazynowania energii. Ze względu na szeroki zakres zastosowań pojawiło się wiele rodzajów kondensatorów wykorzystujących okładki wykonane z różnych materiałów, dielektryki izolacyjne i charakteryzujących się różnymi formami fizycznymi. Każdy z tych typów kondensatorów jest przeznaczony do określonego zakresu zastosowań. Szeroka gama opcji oznacza, że zapoznanie się ze wszystkimi i znalezienie optymalnego modelu dla danej konstrukcji pod względem charakterystyki działania, niezawodności, żywotności, stabilności i kosztów, może być czasochłonne.

Znajomość charakterystyk poszczególnych typów kondensatorów jest kluczowa dla właściwego dopasowania kondensatora do obwodu w danym zastosowaniu. Wiedza ta musi obejmować właściwości elektryczne, fizyczne i ekonomiczne kondensatorów.

W tym artykule opisano różne typy kondensatorów, ich charakterystyki oraz kluczowe kryteria ich doboru. Aby zilustrować główne różnice i cechy posłużymy się przykładami kondensatorów firm takich jak Murata Electronics, KEMET, Cornell Dubilier Electronics, Panasonic Electronics Corporation i AVX Corporation.


Czym jest kondensator?

Kondensator jest urządzeniem elektronicznym, które przechowuje energię w wewnętrznym polu elektrycznym. Obok rezystorów i cewek indukcyjnych jest to podstawowy pasywny element elektroniczny. Wszystkie kondensatory posiadają taką samą podstawową konstrukcję - są zbudowane z dwóch okładek przewodzących, oddzielonych izolatorem, zwanym dielektrykiem, który może być spolaryzowany za pomocą pola elektrycznego (ilustracja 1). Pojemność jest proporcjonalna do pola powierzchni okładki A i odwrotnie proporcjonalna do odległości pomiędzy okładkami d.

Schemat podstawowego kondensatora składającego się z dwóch okładek przewodzących oddzielonych nieprzewodzącym dielektrykiem

Ilustracja 1: Podstawowy kondensator składa się z dwóch okładek przewodzących oddzielonych nieprzewodzącym dielektrykiem, który magazynuje energię w spolaryzowanych obszarach w polu elektrycznym pomiędzy dwiema okładkami. (Źródło ilustracji: Digi-Key Electronics)

Pierwszym kondensatorem była butelka lejdejska, opracowana w 1745 roku. Składała się ona ze szklanego słoika wyłożonego folią metalową wewnątrz oraz na zewnątrz i pierwotnie służyła do przechowywania ładunków elektrostatycznych. Benjamin Franklin użył takiego urządzenia, aby udowodnić, że piorun to elektryczność, co stało się jednym z najwcześniejszych zarejestrowanych zastosowań kondensatora.

Pojemność podstawowego kondensatora równoległego można obliczyć za pomocą równania 1:

Równanie 1 

Gdzie:

C to pojemność w faradach

A to powierzchnia okładki w metrach kwadratowych

d to odległość pomiędzy okładkami w metrach

ε to przenikalność dielektryka

ε równa się przenikalności elektrycznej względnej dielektryka εr pomnożonej przez przenikalność elektryczną próżni ε0. Przenikalność elektryczna względna εr często nazywana jest stałą dielektryczną izolatora k.

W oparciu o równanie 1, pojemność jest bezpośrednio proporcjonalna do stałej dielektrycznej i powierzchni okładki oraz odwrotnie proporcjonalna do odległości pomiędzy okładkami. Aby zwiększyć pojemność, można zwiększyć powierzchnię okładek i zmniejszyć odległość między nimi. Ponieważ względna przenikalność próżni wynosi 1, a wszystkie dielektryki mają względną przenikalność większą niż 1, wprowadzenie dielektryka również zwiększy pojemność kondensatora. Kondensatory zazwyczaj dzieli się ze względu na rodzaj zastosowanego materiału dielektrycznego (tabela 1).

Tabela charakterystyk standardowych rodzajów kondensatorów

Tabela 1: Charakterystyki standardowych rodzajów kondensatorów, zależnie od zastosowanego materiału dielektrycznego. (Źródło tabeli: © Digi-Key Electronics)

Kilka uwag na temat wpisów w kolumnach:

  • Względna przenikalność lub stała dielektryczna kondensatora wpływa na maksymalną wartość pojemności osiągalnej w przypadku danej powierzchni okładki i grubości dielektryka.
  • Wytrzymałość dielektryka jest miarą odporności dielektryka na napięcie przebicia w funkcji jego grubości.
  • Minimalna osiągalna grubość dielektryka ma wpływ na maksymalną pojemność, jak również na napięcie przebicia kondensatora.
Strona: 1/3
Następna