Wróć

Yazaki: Maserati został, ale Fiat odszedł wraz z połową przychodów

Yazaki Automotive Products Poland z Mikołowa bardzo ucierpiało wskutek odejścia Fiata, którego skutki opisuje w niezwykle obszernym sprawozdaniu zarządu.
Opublikowano: 2021-10-21

Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. działa w Polsce od marca 2002 roku i ma swój zakład produkcyjny w Mikołowie. Spółka jest jednostką zależną wobec Yazaki Europe Limited Italia S.r.l. i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Yazaki Corporation. Grupa Yazaki jest największym, światowym producentem wiązek samochodowych i posiada obecnie 596 ośrodków badań i rozwoju, produkcji i sprzedaży oraz ponad 243.000 pracowników w 45 krajach i regionach na całym świecie. Obecnie ponad 80% producentów samochodów to klienci Yazaki, do których należą między innymi Toyota, Mercedes, Ford, BMW, Jaguar, Nissan, Fiat, Renault, Peugeot, Land Rover czy Maserati.

Yazaki Automotive Products Poland produkuje obecnie przede wszystkim wiązki elektryczne na potrzeby Maserati S.p.A. a do niedawna do głównych odbiorców produktów spółki w minionym roku należeli również FCA Poland S.A. oraz FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. W polskim zakładzie wytwarzane były między innymi wiązki elektryczne do Fiata 500, Maserati Levante oraz Maserati Quattroporte.

W mijającym tygodniu Yazaki Automotive Products Poland  opublikowało sprawozdanie finansowe, obejmujące okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 (dalej w uproszczeniu ostatni rok obrotowy nazywamy ‘rokiem 2020’). W ostatnim roku sprzedaż spółki zapikowała z poziomu 169.5 mln PLN do 81.2 mln PLN, a więc spadek sięgnął 52%! Bezpośrednią przyczyną głębokiego spadku przychodów jest zaprzestanie współpracy z Fiatem, co firma obszernie wyjaśnia w sprawozdaniu:  ‘Grupa Yazaki […] stale podejmowała działania mające na celu usprawnienie działalności Spółki [tj. Yazaki Automotive Products Poland ], jednakże ze względu na ciągły wzrost płacy minimalnej w Polsce oraz wysokie koszty operacyjne nie udało się odzyskać konkurencyjności Spółki. Jako, że dla Grupy Yazaki, kontynuowanie działalności w niezmienionym kształcie uniemożliwiało osiąganie pozytywnych wyników, zdecydowano się na negocjacje z klientem – Fiat Chrysler Automobiles (FCA) – w sprawie trwałego zaprzestania produkcji wiązek do Fiata 500. Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, iż od wprowadzenia tego modelu do produkcji upłynęło 11 lat oraz ze względu na pandemię COVID-19 przewiduje sie znaczący wzrost konkurencji w segmencie A, a w konsekwencji, spodziewany jest spadek wielkości produkcji Fiata 500. Dla Grupy Yazaki, zmniejszenie wolumenu spowodowałby spadek produktywności i wskaźników wykorzystania majątku trwałego oraz pogłębienie straty. Biorąc pod uwage powyższe okoliczności, Grupa Yazaki po zakończonych w lipcu 2020 roku negocjacjach z FCA, zdecydowała o zakończeniu produkcji wiązek do Fiata 500. W rezultacie podjętej decyzji, Spółka przeprowadziła proces restrukturyzacji, którego koszty wyniosły 29.122 tys. zł. Powyższa kwota obejmuje głównie koszty odpraw dla pracowników w kwocie 24.320 tys. zł, które wypłacone zostały zgodnie z porozumieniem ze Związkami Zawodowymi dotyczącego zwolnień grupowych zawartym 17 lipca 2020 roku. Ponadto koszty restrukturyzacji obejmują również stratę na sprzedaży aktywów związanych z projektem Fiat 500 w kwocie około 2.372 tys. zł. Całość kosztów restrukturyzacji zostanie pokryta przez Udziałowca’.

Efektem opisanych wyżej zmian jest znaczne pogorszenie się wyników finansowych: zysk operacyjny spadł z poziomu 3.2 mln PLN do -3.4 mln PLN, natomiast strata netto pogłębiła się z -6.1 mln PLN do -7.8 mln PLN.

Jak cytowaliśmy powyżej, spółka była stale nierentowna, a w wyniku ponoszonych na przestrzeni ostatnich lat strat spółka wykazuje ujemne kapitały własne na poziomie -119.3 mln PLN. Jednak wypłacalność spółki jest niejako gwarantowana przez Grupę Yazaki, poprzez pożyczki grupowe oraz mechanizm ‘cash pool’, którego Spółka jest uczestnikiem od 2013 roku. Potwierdza to spojrzenie na sprawozdanie Cash Flow: działalność operacyjna pochłonęła 17.3 mln PLN gotówki, co zostało skompensowane w działalności inwestycyjnej (spółka sprzedała część wyposażenia) oraz działalności finansowe, gdzie do polskiej spółki dopłynęło 13.4 mln PLN dzięki Grupie Yazaki.

Obecnie skumulowana strata netto przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, co zgodnie z art. 233 Kodeksu spółek handlowych powoduje konieczność zwołania zgromadzenia wspólników przez zarząd celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Jednak jak czytamy w dokumentach: ‘Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółka nie identyfikuje utrudnień w prowadzeniu działalności ani nie obserwuje ograniczonego popytu na swoje produkty. […] W celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania firmy, Yazaki Corporation przekazała pismo potwierdzające, że spółka otrzyma niezbędne wsparcie finansowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań finansowych w przypadku trudności finansowych’.

Zdjęcie tytułowe: © Facebook Yazaki Poland

https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3